Vyhláška o místních poplatcích

Vyhláška č. 1/2006 Obce Barchov
o místních poplatcích

Obecní zastupitelstvo v Barchově podle ustanovení § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů , schválilo dne 8.2.2006 tuto obecně závaznou vyhlášku

Oddíl I.
Základní ustanovení

Čl. l
Obec Barchov vybírá tyto poplatky:
a/ poplatek ze psů
b/ poplatek za užívání veřejného prostranství
c/ poplatek ze vstupného

Čl. 2
Správu poplatků uvedených v čl. l této vyhlášky vykonává zdejší obecní úřad (dále jen správce poplatku) a při řízení ve věcech poplatků se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl II
Poplatek ze psů

Čl. 3
Předmět poplatku
Poplatku ze psů podléhají psi starší tří měsíců.

Čl. 4
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem nebo držitelem psa a která má trvalý pobyt nebo sídlo na území obce Barchov.

Čl. 5
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit písemně nebo ústně do protokolu správci poplatku nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu vznikla povinnost platit tento poplatek:
a) příjmení, jméno, bydliště, jde-li o fyzickou osobu
b) název, sídlo a IČ, jde-li o fyzickou osobu podnikající nebo o právnickou osobu
(2) Poplatník je povinen stejným způsobem a ve stejné lhůtě oznámit správci poplatku zánik
své poplatkové povinnosti.

Čl. 6
Sazba poplatku
Poplatek ze psa činí:
- za jednoho psa …………………………………….60 Kč
- za každého dalšího psa ……………………………90 Kč
-1-
Čl. 7
Osvobození
(1) Od poplatku je osvobozen držitel psa, kterým je:
a / osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimořádných výhod podle zvláštního právního předpisu
b/ osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu těchto osob
c/ osoba, které stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní právní předpis – např. lovečtí psi
(2) Poplatník je povinen správci poplatku vždy do 31.března prokázat, že důvod osvobození trvá.
(3) Zanikne-li důvod osvobození, zaniká osvobození od poplatku ze psa.

Čl. 8
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
(1) Poplatek se platí od prvého dne měsíce následujícího po dni, kdy poplatková povinnost vznikla, a to za jednotlivé měsíce do konce kalendářního roku ve výši 1/12 stanovené sazby.
(2) Zanikne-li poplatková povinnost (např. úhyn psa, jeho ztráta, prodej), poplatek se platí i za započatý kalendářní měsíc.

Čl. 9
Splatnost poplatku
(1) Poplatek je splatný nejpozději do 31.3. příslušného roku.
(2) Vznikne-li poplatková povinnost po termínu splatnosti, je poplatek splatný nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy povinnost platit poplatek vznikla.

Oddíl III
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 10
Předmět poplatku
Předmětem poplatku je užívání veřejného prostranství zvláštními způsoby, kterými se rozumí umístění zařízení, sloužících k poskytování služeb, umístění stavebních, prodejních nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, lunaparků a jiných podobných atrakcí, umístění deponovaných skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání tohoto prostranství pro kulturní a sportovní akce a potřeby tvorby filmových a televizních děl.

Čl. 11
Veřejné prostranství
Veřejným prostranstvím podle této vyhlášky jsou všechny silnice, místní komunikace, chodníky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení (dle § 34 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích.

Čl. 12
Poplatník
Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která využívá veřejné prostranství způsobem uvedeným v čl. 10. Užívá-li stejnou část veřejného prostranství několik poplatníků, odpovídají za zaplacení celého poplatku společně a nerozdílně. Správce poplatku může uložit zaplacení poplatku kterémukoliv z nich.
-2-
Čl. 13
Oznamovací povinnost
(1) Poplatník je povinen oznámit správci poplatku užívání veřejného prostranství nejméně 14 dní před jeho započetím. V případě užívání veřejného na dobu kratší než 14 dní je nutno splnit tuto povinnost 3 dny předem.
(2) Při plnění oznamovací povinnosti je poplatník povinen sdělit správci poplatku příjmení, jméno nebo název právnické osoby, bydliště nebo sídlo, rodné číslo nebo IČO. Je-li poplatník podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na němž jsou soustředěny prostředky z jeho podnikatelské činnosti.

Čl. 14
Sazby poplatků
1. Za použití veřejného prostranství k umístění stánků, pultů, kiosků k prodejním účelům, včetně manipulačního prostoru, skládek zboží, vystavování zboží:
a/ za trvalé umístění ročně za m2 100 Kč
b/ za krátkodobé používání za každý i započatý m2 5 Kč
Za trvalé umístění může být poplatek stanoven paušální částkou.
2. Za použití veřejného prostranství k umístění reklamního zařízení všeho druhu ročně 200 Kč
3. Za použití veřejného prostranství k umístění stavebních zařízení za m2 za den 5 Kč
Může být stanoven poplatek paušální částkou (roční, měsíční, týdenní).
4. Za vyhrazení trvalého parkovacího místa činí roční sazba 200 Kč
5. Za použití veř. prostranství pro provoz lunaparků a obdobných atrakcí za m2 a den 5 Kč
6. Za použití veř.prostranství k umístění skládky stavebního materiálu při stavbě rodinného domu
- ročně za 1 m2 100 Kč
- měsíčně za 1 m2 10 Kč
- denně za 1 m2 1 Kč
7. Za použití veř.prostranství na skládky za m2 a den 4 Kč
Čl. 15
Osvobození
Poplatku za užívání veřejného prostranství nepodléhají:
a) akce pořádané na tomto prostranství bez vstupného nebo jejichž výdělek je určen na charitativní nebo veřejně prospěšné účely
b) vyhrazení trvalého parkovacího místa pro osoby invalidní.

Čl. 16
Vznik a zánik poplatkové povinnosti
Poplatek se platí od prvého dne, kdy došlo k užívání veřejného prostranství způsobem uvedeným v čl. 10 až do dne, kdy toto užívání skončilo, zařízení bylo odstraněno a veřejné prostranství bylo uvedeno do původního stavu.

Čl. 17
Splatnost poplatku
(1) Při placení v hotovosti (lunaparky, stánky atd.) je poplatek splatný ihned. U jednorázového užití veřejného prostranství je poplatek splatný předem před počátkem používání, nejpozději na místě.
-3-
(2) V ostatních případech je splatný do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí o výměře poplatku na účet správce poplatku.

Oddíl IV
Poplatek ze vstupného
Čl. 18
Předmět poplatku
Poplatek ze vstupného se vybírá ze vstupného na kulturní, sportovní, prodejní nebo reklamní akce, snížené od daň z přidané hodnoty, je-li v ceně vstupného obsažena. Vstupným se pro tyto účely rozumí peněžitá částka, kterou účastník akce zaplatí za to, že se jí může zúčastnit..

Čl. 19
Poplatník
Poplatky ze vstupného hradí fyzické a právnické osoby, které akci pořádají.

Čl. 20
Osvobození
Poplatku ze vstupného nepodléhají akce, jejichž celý výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely
Čl. 21
Sazby poplatků
Sazba poplatku činí:
a/ 10 % z každé prodané vstupenky na akcích uvedených v čl. 18 pro organizace nemající sídlo v Barchově,
b/ 5 % z každé prodané vstupenky na akcích pořádaných místními organizacemi,
c/ po dohodě s poplatníkem může být poplatek stanoven paušální částkou.

Čl. 22
Oznamovací povinnost
Poplatník je povinen nejméně 5 dnů před konáním akce ohlásit správci poplatku údaje potřebné pro stanovení místního poplatku, zejména druh akce, jméno (název) pořadatele, datum, hodinu a místo konání akce, účel použití výtěžku Na výzvu správce poplatku poplatník dále uvede bydliště nebo sídlo, rodné číslo, IČO. Jde-li o fyzickou nebo právnickou osobu, která je podnikatelským subjektem, uvede též číslo účtu u peněžního ústavu, na kterém jsou vedeny peněžní prostředky z podnikatelské činnosti.

Čl. 23
Splatnost poplatku
Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne uspořádání akce, která poplatku podléhá.

Oddíl V
Ustanovení společná a závěrečná

Čl. 24
1. Nebudou-li poplatky zaplaceny včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacené poplatky až o 50 %.

-4-
2. Pokud poplatník nesplní svoji oznamovací povinnost stanovenou touto vyhláškou, může správce poplatku uložit pokutu za nepeněžité plnění ve smyslu ustanovení § 37a § 37a zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů.

Čl. 25
1. Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou (oznamovací) povinnost určenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze poplatky vyměřit do tří let od konce kalendářního roku, ve které poplatková (oznamovací) povinnost vznikla.
2. Byl-li před uplynutím této lhůty učiněn úkon směřující k vyměření poplatku nebo jeho dodatečnému stanovení, běží tříletá lhůta znovu od konce roku, v němž byl poplatník o tomto úkonu uvědoměn.

Čl. 26
Správce poplatku může na žádost poplatníka z důvodů zmírnění nebo odstranění tvrdosti v jednotlivých případech poplatky snížit nebo prominout.

Čl. 27
Zrušovací ustanovení
Zrušuje se obecně závazná vyhláška o místních poplatcích ze dne 23.8.1994.

Čl. 28
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dne 1. 3. 2006

Mgr. Ladislav Vlachý                   Jaroslava Haldová
          starosta                                  místostarostka-5-

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: