Vyhláška, kterou se mění vyhláška Obce Barchov 1/2004

Obec Barchov

 

 

 

 

Obecně závazná vyhláška  č. 2/2004

 

 

 

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Barchov č. 1/2004 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

 

 

 

 

 

 

 

Zastupitelstvo obce  Barchov na svém zasedání dne 12.8.2004 ;na základě ust. § 14 odst. 2 zákona č. 565/ 1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ust. § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. i) zákona  128/2000 Sb., o obcích, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 takto: 

 

 

 

 

 

 

I.

Oddíl druhý čl. 2  Ohlašovací povinnost  se nahrazuje novým zněním:

Poplatník podle čl. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy nastaly.

 

 

 

 

 

 

 

II.

Oddíl třetí Sankce odst. 3 se nahrazuje novým zněním:

(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.

 

 

 

                                                                                            

 

V.

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Ladislav Vlachý                                                                JaroslavaHaldová

         starosta                                                                                 místostarosta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: