Vyhláška č. 3/2006 Obce Barchov

Vyhláška č. 3/2006 Obce Barchov
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Zastupitelstvo Obce Barchov vydává dne 21.12.2006 podle ustanovení § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanoveními § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), tuto obecně závaznou vyhlášku.

Oddíl první
Základní ustanovení
čl. 1 - Předmět vyhlášky
Tato vyhláška stanoví místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jeho výši a způsob úhrady.
čl. 2 - Územní obvod
Tato vyhláška se vztahuje na katastrální území Obce Barchov.
čl. 3 - Správa poplatku
Správu poplatku vykonává Obecní úřad Barchov (dále jen správce poplatku) a v řízení ve věcech poplatku se postupuje podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, nestanoví jinak.

Oddíl druhý
Poplatek
čl. 1 - Poplatník
Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů platí:
a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odveden společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům, vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou povinny správci poplatku oznámit jména a data osob, za které poplatek odvádějí
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu.
čl. 2 - Ohlašovací povinnost
Poplatník podle čl. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku skutečnosti rozhodné pro vznik a zánik jeho poplatkové povinnosti a to nejpozději do šedesáti dnů ode dne, kdy
nastaly.


čl. 3 - Sazba poplatku
(1) Sazba poplatku pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) této vyhlášky činí 400 Kč na
poplatníka a je tvořena:
a) z částky 150 Kč za poplatníka za kalendářní rok a
b) z částky 250 Kč za poplatníka za kalendářní rok. Tato částka je stanovena podle skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu, které činily 94.952 Kč a byly rozúčtovány na 254 poplatníků (238 obyvatel a 16 objektů k rekreaci), tj. 94.952 : 254 = 373,83 Kč na poplatníka. Náklady přesahující částku 250 Kč, tj. 123,83 Kč za poplatníka, ponese na své náklady obec.
(2) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny ve vlastnictví stavby, která je určena nebo slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav na konci měsíce.
čl. 4 - Splatnost
Poplatek je splatný nejpozději do 31. března příslušného roku.
čl. 5 - Osvobození
Správce poplatku, může na základě žádosti poplatníka v jednotlivých případech poplatek snížit nebo prominout, a to z důvodu zmírnění nebo odstranění tvrdosti.
Oddíl třetí
Sankce
(1) Nebude li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří správce poplatku, vždy
poplatek platebním výměrem a může zvýšit včas nezaplacený poplatek až o 50%.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.
(2) Tomu, kdo nesplní ve lhůtě stanovené touto vyhláškou nebo rozhodnutím povinnost
nepeněžité povahy, může správce poplatku uložit pokutu podle ustanovení § 37 zákona
č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků ve znění pozdějších předpisů.
(3) Pokud poplatník nesplní svoji poplatkovou povinnost stanovenou touto obecně
závaznou vyhláškou, lze dlužné částky vyměřit nebo doměřit do 3 let od konce
kalendářního roku, ve kterém poplatková povinnost vznikla.
(4) Promlčecí lhůty jsou posuzovány podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a
poplatků, ve znění pozdějších předpisů.
Oddíl čtvrtý
Závěrečná ustanovení
Tato vyhláška ruší platnost vyhlášky 3/2004 z 14.12.2004
Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 5.1.2007

............................................... ....................................................
Mgr. Ladislav Vlachý Jaroslava Haldová
starosta místostarostka

Vyvěšeno: ……….

Sejmuto : ……….

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: