Vyhláška č. 2/2007 Obce Barchov

Obecně závazná vyhláška č. 2/2007 Obce Barchov
o zrušení obecně závazné vyhlášky č. 3/2006
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů


Zastupitelstvo Obce Barchov se na svém zasedání dne 18.12.2007 usneslo vydat na základě § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:


Článek 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 3/2006 ze dne 5.1.2007 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Barchov .


Článek 2
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem 3.1.2008

Mgr. Ladislav Vlachý Jaroslava Haldová
starosta místostarostkaVyvěšeno na úřední desce: 20.12.2007

Sejmuto z úřední desky: 4.1.2008

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: