Vyhláška č. 2/2006 Obce Barchov

Vyhláška č. 2/2006 Obce Barchov
o místních poplatcích

kterou se mění obecně závazná vyhláška obce Barchov č. 1/2006 o místních poplatcích

Zastupitelstvo obce Barchov na svém zasedání dne 20.4.2006 na základě ust. § 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a ustanovení § 10 a § 84 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, vydalo tuto obecně závaznou vyhlášku, kterou se mění obecně závazná vyhláška č. 1/2004 takto:


I.
Čl. 11
Poplatek za užívání veřejného prostranství se nahrazuje novým zněním
Veřejným prostranstvím dle této vyhlášku jsou místa vyznačená na mapě v příloze č. 1, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

II.
Čl. 24 odst. 1 se nahrazuje novým zněním
Nebudou-li poplatky zaplaceny (odvedeny) včas nebo ve správné výši, vyměří obec poplatky
platebním výměrem, přičemž včas nezaplacené (neodvedené) poplatky nebo jejich nezaplacená (neodvedená) část může být zvýšena až na trojnásobek.
Vyměřený poplatek se zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

III.
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.


………………………….. ………………………………….
Mgr. Ladislav Vlachý Jaroslava Haldová
starosta místostarostkavyvěšeno:
sejmuto:

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: