Usnesení ze dne 9.11.2010

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z  1. ustavujícího zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov,
konaného dne 9.11.2010 od 18,00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro,proti,zdrželo se hlasování)
 
Z a s t u p i t e l s t v o   o b c e :
 
1/01/10            V z a l o  n a  v ě d o m í
Oznámení zastupitele Mgr. Vlachého o odstoupení zvoleného zastupitele Jana Reze z osobních důvodů ze zastupitelstva obce Barchov, čímž bude zastupitelstvo na období let 2010 až 2014 šestičlenné.
 
2/01/010          S l o ž i l o s l i b
Zvolení zastupitelé obce složili slib a převzali osvědčení o zvolení
 
3/01/10            S c h v á l i l o    (6:0:0)
-          Program ustavujícího zasedání
-          Zapisovatele Mgr. Rohlíková
-          Ověřovatele zápisu Hanuš M., Kalman M.
 
4/01/10            S c h v á l i l o (6:0:0)
Volební komisi ve složení Tomeš M. a Miške R.
 
5/01/010          S c h v á l i l o (6:0:0)
Návrhovou komisi ve složení Hanuš M. a Kalman M.
 
6/01/10            S c h v á l i l o (6:0:0)
Řídit se nadále ustanoveními stávajícího jednacího řádu
 
7/01/10            Z v o l i l o (5:0:1)
Do funkce neuvolněného starosty obce                    Mgr. Ladislava Vlachého
 
8/01/10            Z v o l i l o (5:0:1)
Do funkce neuvolněné místostarostky obce             Mgr. Radku Rohlíkovou
 
9/01/10            Z v o l i l o
a/ finanční výbor        předseda         Martin Kalman (5:0:1)
                               člen                 Roman Miške  (5:0:1)
 
b/ kontrolní výbor       předseda         Miloslav Tomeš (5:0:1)
                                člen                 Roman Miške  (5:0:1)
 
 
 
c/ stavební komise      předseda         Martin Hanuš       (5:0:1)
                                 člen                 Mgr. Radka Rohlíková (5:0:1)
 
U s n e s l o  s e (6:0:0)
Na příštím zasedání uskutečnit volbu dalšího člena finančního výboru a dalšího člena kontrolního výboru z řad občanů.
 
10/01/10          S c h v á l i l o  (6:0:0)
Výši odměn neuvolněným zastupitelům v souladu s § 72 a § 84 odst.2 písm)m zákona o obcích tak, jak je uvedeno v předloženém návrhu.
 
11/01/10          S c h v á l i l o (6:0:0)
a)      Pronájem nebytových prostor v KD panu Janu Rezovi za měsíční částku 2.500 Kč.
b)      Pronájem nebytových prostor v KD (klubovny) paní Martině Térové za měsíční částku 500 Kč.
 
P o v ě ř i l o
Starostu obce uzavřením nájemních smluv s vybranými zájemci
 
12/01/10          P r o j e d n a l o
-          Pověření starosty obce k jednání ohledně možností získání dotace na opravy KD
-          Cenové nabídky firem na opravy střechy KD, případně zateplení
-          Žádost občanů na využití prostor KD ke sportovním účelům
-          Nákup nových lišt stroje na čištění parket
-          Udělení finanční odměny pro p. Jaroslavu Haldovou
 
V Barchově 9.11.2010
 
 
Zapsala:          Mgr. Radka Rohlíková......................................
Ověřili:            Martin Hanuš   .....................................
                      Martin Kalman .....................................
           Mgr.L. Vlachý            .....................................
 
 
 
 
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: