Usnesení ze dne 31.7.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008,
konaného dne 31.7.2008 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
S c h v á l i l o : (6:0:0)
Rozpočtové opatření č. 2 dle předloženého návrhu (navýšení výdajů na výstavbu veřejného osvětlení včetně rozhlasu na sídlišti Palouk o částku 61 tis.Kč)

Usnesení č. 2/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí :
Zprávu starosty o hospodaření obce k 30.6.2008 dle předloženého výkazu pro plnění rozpočtu.

Usnesení č. 3/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
vzalo na vědomí a schválilo:
- podání žádosti o dotaci Královéhradeckému kraji na projektovou dokumentaci na řešení odkanalizování obce Barchov
- uspořádání dětského dne ve spolupráci s SDH Barchov a Sokolem Barchov

Usnesení č. 4/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov po vyhodnocení nabídek
schválilo: (6:0:0)
výběr nabídky makléřské společnosti na uzavření smluvního vztahu s pojišťovnou Kooperativa na pojištění obecního majetku a odpovědnosti za škodu a rozšíření pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci.

Usnesení č. 5/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (6:0:0)
z předložených nabídek na provedení výměny oken v klubovně KD výběr společnosti Okna Macek s.r.o. a
pověřilo starostu:
uzavřením smlouvy o dílo na realizaci akce.Usnesení č. 6/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov
a/ pověřilo starostu:
k jednání s KÚ, odborem dopravy ve věci podání žádosti o dopravní omezení při vjezdu do obce od Zvíkova
b/ schválilo (6:0:0)
záměr obce prodat část pozemku na parcele č. 52/14 a 52/18 v k.ú. Barchov (výměra bude určena GP) za cenu 50 Kč/m2 s tím, že k faktickému převodu bude možno přistoupit až po dokončení kolaudačního řízení na stavbu komunikace vč. chodníků na sídlišti Palouk a za předpokladu, že budou splněny podmínky stanovené smlouvou o poskytnutí dotace 8 TI Barchov.
c/ schválilo (6:0:0)
záměr prodat pozemek parc.č. 52/35 o výměře 44 m2 (oddělen GP z parc.č. 52/28) za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující je povinen uhradit náklady spojené s převodem nemovitostí včetně poplatku za provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí.

Usnesení č. 7/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov
schválilo (6:0:0)
Zadání zpracování projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova prostřednictvím MAS Společná CIDLINA na dovybavení dětského hřiště, úpravu a výsadbu zeleně a osvětlení víceúčelového hřiště.

Usnesení č. 8/04/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Schválilo (6:0:0)
Zadání projektové dokumentace na zřízení vodovodní přípojky na parc.č. 73/21 a 79/4 v k.ú. Barchov a vybudování této přípojky.

V Barchově dne 7.8.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Novotný M. člen zastupitelstva .......................................
Hanuš M. člen zastupitelstva .......................................
Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: