Usnesení ze dne 29.12.2009

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 7. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2009,
konaného dne 29.12.2009 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
 
Usnesení č. 1/07/09
Zastupitelstvo obce:
Schválilo: (6:0:0)
Program jednání veřejného zasedání zastupitelstva obce.
 
Usnesení č. 2-1/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
schválilo (6:0:0)
rozpočet obce na rok 2010 – vyrovnaný rozpočet                - příjmy 2 102,8 tis. Kč
                                                                                              - výdaje 2 102,8 tis. Kč
 
Usnesení č. 2-2/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
schválilo  : (6:0:0)
výhledový rozpočet obce do roku 2014.
 
Usnesení č. 2-3/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání    
schválilo : (6:0:0):
rozpočtové opatření obce č. 4/09 dle přílohy
 
Usnesení č. 3-1/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov
- Vzalo na vědomí :
Žádost vlastníků domu čp. 84 v Barchově o narovnání majetkoprávních vztahů k pozemku, který je jejich vlastnictvím, nachází se za jejich oplocením, je veřejně přístupný, jsou na něm uloženy inženýrské sítě a dále obci nabízejí k odprodeji parc.č. 52/12 v k.ú. Barchov
- Pověřuje starostu:
k zadání vyhotovení geometrického plánu na zaměření chodníků ve vlastnictví obce ve směru od p. parc.č. 54/1 v k.ú. Barchov po křižovatku k zámku. O výkupu pozemků bude s vlastníky jednáno až po zaměření pozemků.
 
Usnesení č. 3-2/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (6:0:0)
Prodej p.p.č. 30/1 v k.ú. Barchov o výměře 123 m2 paní J. Štěrbové za cenu 1 Kč/m2 dle záměru obce č. 6/09 schváleného zastupitelstvem dne 19.11.2009. Cena byla sjednána s ohledem na majetkoprávní narovnání z roku 1983, kdy manželům Štěrbovým byla tehdejším MNV nabídnuta parcela p.č. 30/1 jako náhrada za přenechání dvou částí jejich stp.č. 22 o celkové výměře 119 m2, a to části pro novou stavební parcelu (nyní p.č. 30/2) a části pro rozšíření místní komunikace (parc.č. 678/1). Manželé Štěrbovi pozemky o výměře 119 m2 MNV bezúplatně přenechali, ale obecní pozemek p.č. 30/1 jim nebyl nikdy převeden.
Zastupitelstvo pověřuje zadáním vypracování kupní smlouvy s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí obec.
 
Usnesení č. 4/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov
vzalo na vědomí:
Informaci o činnosti zastupitelstva od minulého zasedání
schválilo (6:0:0)
Ceník úhrad za svoz komunálních odpadů – zůstává ve stejné výši jako v r. 2009
 
Usnesení č. 5-1/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov schválilo: (6:0:0)
Podpis smlouvy o výpůjčce s Mikroregionem Novobydžovsko – užívání zahradního traktoru – sekačky a poskytnutí příspěvku na pořízení traktoru příspěvek ve výši 70 000 Kč, Mikroregion obdržel dotaci 53 000 Kč. Od r. 2015 bude traktor převeden bezplatně do majetku obce.
 
Usnesení č. 5-2/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání schválilo: (6:0:0)
Směrnici o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
 
Usnesení č. 5-3/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov schválilo: (6:0:0)
-          zadání opravy podhledů na budově obecního úřadu (nabídková cena 6500,- Kč)
 
Usnesení č. 6/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání schválilo: (6:0:0)
Zprávu inventarizační komise o výsledku provedených inventur.
 
Usnesení č. 7/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov vzalo na vědomí :
Informaci starosty o vyhlášení 1. výzvy pro rok 2010 na realizaci Strategického plánu Leader Nejen společná řeka z Programu rozvoje venkova.
 
Usnesení č. 8/07/09
Zastupitelstvo obce Barchov vzalo na vědomí :
-          zprávu kontrolního výboru
-          zprávu finančního výboru
 
 
V Barchově dne 30.12.2009
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Hanuš M.                                člen zastupitelstva      .......................................
Tomeš M.                               člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: