Usnesení ze dne 28. 7. 2009

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2009,
konaného dne 28.7.2009 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
 
Usnesení č. 1/04/09
Zastupitelstvo obce:
Schválilo (7:0:0):
Zajištění změny tarifu na odběr el. energie v kulturním domě.
 
Usnesení č. 2/04/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Po projednání schválilo (7:0:0)
Výběr dodavatele na zřízení místního pracoviště Czech POINT – kontaktní místo. Výběr proveden ze tří nabídek a vybrána byla společnost Galileo Corporation s.r.o., se sídlem Chomutov, Horní čp. 4387, PSČ 430 03. Zastupitelstvo
pověřilo starostu k potvrzení objednávky a k uzavření smlouvy s vybranou firmou.
 
Usnesení č. 3/04/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Po projednání schválilo  : (7:0:0)
Vyhlášení výběrového řízení na zpracovatele projektové dokumentace na investiční akci odkanalizování obce Barchov.
 
Usnesení č. 4/04/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Po projednání schválilo: (7:0:0) 
Zadání zpracovaní projektové dokumentace a podání žádosti o dotaci na realizaci projektu na akci – „Rozšíření víceúčelového areálu Barchov – II. etapa.
 
Usnesení č. 5/04/09
Zastupitelstvo obce Barchov  
Schválilo : (7:0:0)
Záměr obce č. 3/2009 – prodej nepotřebného majetku z kulturního domu.
 
Usnesení č. 6/04/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Schválilo : (7:0:0)
Rozpočtové opatření č. 1 – dle předloženého návrhu.
 
 
Usnesení č. 7/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Vzalo na vědomí :
Na základě žádosti MS Čírka Kosičky – poskytnutí příspěvku ve výši 3 000,- Kč na pořádání X. ročníku „Memoriálu Stanislava Vojnara – vodní zkoušky loveckých psů“.
 
V Barchově dne 4.8.2009
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Tomeš M.                               člen zastupitelstva      .......................................
Hanuš M.                               člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: