Usnesení ze dne 28. 5. 2009

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2009,
konaného dne 28.5.2009 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
 
Usnesení č. 1/03/09
Zastupitelstvo obce:
vzalo na vědomí
informaci o hospodaření obce k 28.5.2009.
 
Usnesení č. 2/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Neschválilo (7:0:0)
Žádost majitele domu čp. 37 o provedení výsadby smrčků na obecním pozemku parc.č. 678/8 v k.ú. Barchov.
 
Usnesení č. 3/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Schválilo  : (7:0:0)
Schválení příspěvku 10.000,- Kč pro TJ Spartak Kosičky na činnost mládežnického fotbalu.
 
Usnesení č. 4/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Schválilo: (7:0:0) 
Zadání prezentace obce v publikaci „Cestujeme po kraji Královéhradeckém“ vydávané společností ASPIDA s.r.o. – prezentace obce za cenu 5 753,- Kč na dobu čtyř let.
 
Usnesení č. 5/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov  
Schválilo : (6:0:1)
Stanovisko obce k záměru pana Martina Kalmana – výstavba fotovoltaické výrobny elektřiny na pozemku ve spoluvlastnictví (SJM) manželů Kalmanových na parc.č. 197 v k.ú. Barchov – zastupitelstvo nemá námitky k předloženému záměru.
 
Usnesení č. 6/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Schválilo : (7:0:0)
Prodej části pozemku parc.č. 518/2 o výměře 822 m2; a části pozemku 52/18 (nově vzniklý pozemek parc.č. 52/36 o výměře 85 m2) v k.ú. Barchov – viz geometrický plán  paní Viole Chrudimské za kupní cenu 35 Kč/ m2 s tím, že kupující uhradí zpracování geometrického plánu a náklady spojené s převodem nemovitostí.
Usnesení č. 7/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Schválilo : (7:0:0)
Výkup pozemku parc.č. 717/6 o výměře 108 m2 v k.ú. Barchov vzniklého na základě geometrického plánu vyhotoveného firmou Geodézie Východní Čechy spol. s r.o. č. 132-59/2009 od manželů Rohlíkových za cenu 35 Kč/m2 s tím, že poplatky spojené s převodem uhradí obec.
 
Usnesení č. 8/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Schválilo : (7:0:0)
Podmínky pronájmu pozemků parc.č. 52/20, 57/4 a části 52/27 v k.ú. Barchov - nájemce Radan Kolařík.
 
Usnesení č. 9/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Schválilo : (7:0:0)
Vyhlášení poptávkového řízení na dodávku vybavení pracoviště CZECH POINT .
 
Usnesení č. 10/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Vzalo na vědomí:
- Zprávu předsedy kontrolního výboru
- Zprávu předsedy finančního výboru
 
Usnesení č. 11/03/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Schválilo : (7:0:0)
Zřízení dopravního omezení (3 zpomalovací retardéry) na místní komunikaci parc.č. 703 v k.ú. Barchov (u zámku) z důvodu omezení rychlosti projíždějících vozidel a snížení prašnosti v této části obce.
 
V Barchově dne 2.6.2009
 
Zapsala:          J. Haldová                       zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Novotný M.                      člen zastupitelstva      .......................................                         
                      Kalman  M.                     člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: