Usnesení ze dne 28.2.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008 ,
konaného dne 28.2.2008 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (6:0:0)
Rozpočet obce Barchov pro rok 2008:
Příjmy obce 2 482,23 tis. Kč
Výdaje obce 2 482,23 tis. Kč

Usnesení č. 2/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Schválilo: (6:0:0)
Záměr obce prodat pozemek parc.č. 40 o výměře 494 m2 v k.ú. Barchov. Rozhodující při výběru zájemců bude výše kupní ceny a další způsob využití pozemku s tím, že kupující uhradí náklady spojené s vypracováním kupní smlouvy, s návrhem na vklad vlastnického práva a zajistí geometrické zaměření pozemku.

Usnesení č. 3/01/07
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
vzalo na vědomí: (6:0:0)
- informaci o jednání ohledně termínu uvolnění finančních prostředků z dotace na infrastrukturu přidělené v roce 2007
- informaci o nabídce na přepracování pojistných smluv a pověřilo starostu k zadání vypracování nabídky
- informace o nabídce společnosti VAK Hradec Králové, a.s. na vklad obecního vodovodu do majetku společnosti a pověřilo starosta k projednání podmínek vkladu
schválilo: (6:0:0)
- zadání ocenění soch na území obce za účelem jejich zaevidování do obecního majetku
- uzavření smlouvy s Městem Nový Bydžov o hrazení neinvestičních výdajů na děti
v ZŠ a MŠ.

Usnesení č. 4/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Projednalo a schválilo: (6:0:0)
Výroční zprávu dle zák.č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím za rok 2007.Usnesení č. 5/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Projednalo a schválilo: (6:0:0)
Organizační záležitosti při pořádání Barchovského muzikantského plesu, který se bude konat v sobotu 29.3.2008.

Usnesení č. 6/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Projednalo a schválilo: (6:0:0)
Směrnici o účetnictví obce Barchov pro rok 2008.

Usnesení č. 7/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Projednalo a schválilo: (6:0:0)
Úpravu odměn členů zastupitelstva a mezd ostatních zaměstnanců dle návrhu.

Usnesení č. 8/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (6:0:0)
Uzavření smlouvy o partnerství mezi Obcí Barchov a Městem Nový Bydžov, která upravuje spoluúčast obce při přípravě a realizaci projektu „Založení Regionálního informačního centra Společná Cidlina“. Podmínkou zahájení projektu je přidělení dotace.

Usnesení č. 9/01/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (6:0:0)
Výběr firmy na zpracování studie a projekčních prací na řešení systému odkanalizování a čištění odpadních vod pro obec Barchov, a to firmu IKKO Hradec Králové, s.r.o.


V Barchově dne 6.3.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Novotný M. člen zastupitelstva .......................................
Tomeš M. člen zastupitelstva .......................................
Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: