Usnesení ze dne 27.11.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008,
konaného dne 27.11.2008 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Vzalo na vědomí:
Zprávu o hospodaření obce k 27.11.2008

Usnesení č. 2/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov
a/Vzalo na vědomí :
Zprávu starosty o činnosti:
- převzetí studie společnosti IKKO Hradec Králové, která řeší odkanalizování obce
Barchov
- budování vodovodní přípojky u sportovního hřiště
- provedení drobných oprav místních komunikací
- zajištění sběru nebezpečných odpadů v obci
- uspořádání tradičního setkání důchodců ve vinárně KD
- výběr obcí předloženého projektu „Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních prků dětského hřiště a výsadby dřevin“ k podpoře z Programu obnovy venkova.
b/Pověřilo starostu (7:0:0)
Podpisem smlouvy o poskytnutí podpory na vybraný projekt.

Usnesení č. 3/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo (7:0:0)
Pravidla rozpočtového provizoria, kterými se bude hospodaření obce řídit do doby schválení rozpočtu obce na rok 2009.

Usnesení č. 4/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (7:0:0)
výhled rozpočtu obce Barchov na období let 2009 – 2012.

Usnesení č. 5/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (7:0:0):
Cenovou přílohu č. 3 ke smlouvě o sběru a likvidaci komunálního odpadu pro rok 2009 s tím, že poplatky se pro rok 2009 nemění.
Usnesení č. 6/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo (7:0:0):
Zadání nového zastřešení zděné autobusové čekárny dle nabídky dodavatelské firmy.

Usnesení č. 7/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo (7:0:0):
podpis smlouvy o pronájmu zemědělských pozemků, která upravuje navýšení nájemného stávající nájemní smlouvy uzavřené na dobu určitou, tj. do 31.12.2014.

Usnesení č. 8/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov
vzalo na vědomí (7:0:0):
příkaz starosty k provedení inventarizace majetku obce včetně harmonogramu, proškolení a jmenování inventarizační komise.

Usnesení č. 9/06/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo (7:0:0):
Záměr obce prodeje hasičské stříkačky PS 12 za nejvyšší nabízenou cenu.

V Barchově dne 2.12.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Novotný M. člen zastupitelstva .......................................
Zima M. člen zastupitelstva .......................................

Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: