Usnesení ze dne 24. 9. 2009

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2009,
konaného dne 24.9.2009 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
 
Usnesení č. 1/05/09
Zastupitelstvo obce:
Vzalo na vědomí :
Zprávu starosty o plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 31.8.2009.
 
Usnesení č. 2/05-1/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
Po projednání schválilo (5:0:0)
Záměr obce prodat na výstavbu rodinných domů obecní pozemky parc.č. 69/1 a 69/4 v k.ú. Barchov – záměr obce bude zveřejněn na úřední desce.
Pověřilo starostu k objednání vyhotovení geometrického plánu na zaměření a vytyčení pozemků k výstavbě.
 
Usnesení č. 2/05-2/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Po projednání schválilo  : (5:0:0)
Prodej nepotřebného majetku – 60 ks dřevěných židlí z Kulturního domu Barchov za cenu
60 Kč/kus Galerii u sv. Jakuba – Nový Bydžov – Metličany.
 
Usnesení č. 2/05-3/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Po projednání schválilo: (5:0:0) 
Záměr obce pronajmout prostory Kulturního domu v Barchově. Pokud se ve stanovené době nepřihlásí jiný zájemce,
Zastupitelstvo pověřilo starostu k uzavření nájemní smlouvy s posledním nájemcem za podmínek uvedených v jeho záměru ze dne 14.9.2009.
 
Usnesení č. 3/05/09
Zastupitelstvo obce Barchov  
Schválilo : (5:0:0)
Rozpočtové opatření č. 3 – dle návrhu (CZECH POINT, prodej nepotřebného majetku).
 
Usnesení č. 4/05/09
Zastupitelstvo obce Barchov  
Schválilo : (5:0:0)
-          uzavření smlouvy se společností ČEZ Distribuce, a.s. Děčín o umístění venkovního vedení vn na pozemcích parc.č. 57/4 (KN) a parc.č. 52/1 (ZE) v k.ú. Barchov – oprava a umístění stožárů budou prováděny na náklady stavebníka (ČEZ).
 
Vzalo na vědomí:
-          informaci o vyúčtování akce „Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních prvků dětského hřiště a výsadba dřevin“,
-          žádost pí Košťálové o pomoc při vyklizení pozemku neoprávněně v minulosti užívaného nájemníky domu čp. 8 – bude dohodnuta pomoc SDH Barchov
-          pojištění majetku obce – rozšíření o pojištění elektronických zařízení.
 
V Barchově dne 30.9.2009
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Tomeš M.                               člen zastupitelstva      .......................................
Hanuš M.                               člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: