Usnesení ze dne 23.2.2010

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2010,
konaného dne 23.2.2010 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
Usnesení č. 1-a/01/10
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schválilo: (7:0:0)
Poskytnutí příspěvku ve výši 10 000,- Kč TJ Spartak Kosičky na rozvoj mládežnického fotbalu.
 
Usnesení č. 1-b/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
doporučilo:
zájemce o stavební parcely v lokalitě U Františka do doby zpracování projektové dokumentace na posílení inženýrských sítí zařazovat do pořadníku zájemců
schválilo: (7:0:0)
stejný postup jako u převodu pozemků v lokalitě Palouk, tzn. se zájemci bude uzavírána smlouva o smlouvě budoucí za cenu 100 Kč/m2 a podmínek dle předloženého návrhu.
 
Usnesení č. 2/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
schválilo : (7:0:0)
záměr obce provést vykácení lesního porostu 35 Da6 v lokalitě „Na Kuklíkách“ . Kácení a práce spojené s výsadbou nového porostu a udržováním mladého porostu bude zadáno dodavatelské firmě. Podmínky smluvního vztahu musí být schváleny zastupitelstvem.
 
Usnesení č. 3/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání   
schválilo : (7:0:0):
zadání projektové dokumentace na rozšíření soustavy plynu, vodovodu a elektro v lokalitě U Františka.
 
Usnesení č. 4/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (7:0:0)
Zprávu o podávání informací za rok 2009.
 
Usnesení č. 5/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (7:0:0)
Uzavření smlouvy se společností EKO-KOM, a.s. o výpůjčce 1 ks odpadové nádoby (modrý kontejner na papír) v rámci krajského projektu „Intenzifikace odděleného sběru a zajištění využití využitelných složek komunálních odpadů včetně jejich obalové složky“.
 
Usnesení č. 6/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov
schválilo (7:0:0)
Poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5 000 Kč na rok 2010   
Mateřské, základní a praktické škole Daneta, s.r.o. , Hradec Králové na žáka naší obce.
 
Usnesení č. 7/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov schválilo: (7:0:0)
Sazebník na jednodenní pronájem vinárny v KD – částka 500 Kč.
 
Usnesení č. 8/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (7:0:0)
Podání žádosti o dotaci na akci „Víceúčelový sportovní areál Barchov – dovybudování – II. etapa“
Doporučilo:
Jednat o smlouvách o partnerství s SDH Barchov a s TJ Sokol Barchov k výše uvedené žádosti.
 
Usnesení č. 9/01/10
Zastupitelstvo obce Barchov schválilo: (7:0:0)
Doporučilo zakoupit frézu na úklid sněhu.
 
V Barchově dne 2.3.2010
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Hanuš M.                                člen zastupitelstva      .......................................
Kalman  M                            člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: