Usnesení ze dne 22.5.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
z 3. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008,
konaného dne 22.5.2008 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/03/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
S c h v á l i l o : (7:0:0)
Rozpočtové opatření č. 1 dle předloženého návrhu (poskytnutí dotace na komunikaci Palouk, neinvestiční náklady ZŠ Nechanic, neinvestiční náklady ZŠ Hradec Králové, pořízení nové autobusové čekárny).

Usnesení č. 2/03/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí :
Hospodaření obce k 30.4.2008 dle předloženého výkazu pro plnění rozpočtu.

Usnesení č. 3/03/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Vzalo na vědomí:
- informaci starosty převedení finančních prostředků z dotačního titulu 8 TI Barchov (komunikaci Palouk) na účet obce
- informaci o podpisu smlouvy o převodu nemovitosti v souladu s usn.č. 5/02/08
- o činnosti zastupitelstva od minulého zasedání

Usnesení č. 4/03/08
Zastupitelstvo obce Barchov
a/ vyhodnotilo: (7:0:0)
nabídku k záměru obce pronajmout nebytové prostory kulturního domu. Záměr byl zveřejněn od 22.4.208 do 22.5.2008.
b/ pověřilo starostu k jednání i podmínkách uzavření nájemní smlouvy na nebytové prostory Kulturního domu v Barchově s panem Jaroslavem Šimlem, jediným zájemcem, který předložil nabídku k zveřejněnému záměru.

Usnesení č. 5/03/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (6:1:0)
podání výpovědi ze stávající pojistné smlouvy na pojištění majetku a odpovědnosti obce.Usnesení č. 6/03/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí:
Zprávu o činnosti JSD Barchov.

Usnesení č. 7/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov
a/ Projednalo :
Závěrečný účet svazku obcí Mikroregion Novobydžovsko za rok 2007, který byl po stanovenou dobu zveřejněn na úřední desce – bez připomínek.
b/ Schválilo (7:0:0)
zvýšení hrubé hodinové sazby pro odměny pracovníků při údržbě veřejné zeleně v obci od 1.6.2008 v částce 75,- Kč/hod.


V Barchově dne 29.5.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Zima M. člen zastupitelstva .......................................
Tomeš M. člen zastupitelstva .......................................
Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................


e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: