Usnesení ze dne 20.5.2010

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2010,
konaného dne 20.5.2010 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
Usnesení č. 1/02/10
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schválilo: (7:0:0)
Závěrečný účet obce za rok 2009, a to bez výhrad.
 
Usnesení č. 2/02/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
schválilo: (7:0:0)
-          žádost Vladimíra Illicha ml., o převod práv a povinností vyplývajících ze smlouvy o budoucí smlouvě kupní uzavřené mezi jeho otcem a Obcí Barchov dne 6.3.2006, které na něho přešly v dědickém řízení po jeho otci. Svoji žádost odůvodnil svým záměrem zděděnou nedokončenou stavbu rodinného domu na stp. 147 prodat.
-          poskytnutí úhrady neinvestičních nákladů na provoz MŠ Chudeřice v případě docházky M. Zítka 
-          objednání barevného leteckého snímku ve formátu 120 x 80 cm (pořizovací cena cca 9 000,- Kč)
vzalo na vědomí:
-          nabídku TS Nový Bydžov na zapůjčení stanu, pódia, židlí z projektu „Podpora venkovských regionálních tradic“.
 
Usnesení č. 3/02/00
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
schválilo. (7:0:0)
záměr obce prodat traktorovou sekačku za cenu 15.000,- Kč.
 
Usnesení č. 4/02/00
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
schválilo : (7:0:0)
-          uzavření nájemní smlouvy se Společnou CIDLINOU (pronajímatel) o přenechání vybavení odpočinkového místa
-          uzavření smlouvy budoucí darovací se Společnou CIDLINOU (dárce), na jejímž základě přejde vybavení odpočinkového místa po ukončení pětiletého nájmu do vlastnictví obce.
Účinnost obou smluv je podmíněna podpisem smlouvy o udělení dotace na projekt v rámci ROP NUTS II Severovýchod.
 
 
Usnesení č. 5//02/10
Zastupitelstvo obce Barchov    
vzalo na vědomí:
-          podání žádosti o dotaci u Společné CIDLINY, o.s. na „Víceúčelový sportovní areál Barchov- dovybudování – II. etapa“
-          uzavření partnerských smluv s TJ Sokol Barchov a SDH Barchov na využívání a údržbu výše uvedeného projektu.
 
Usnesení č. 6/02/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (7:0:0)
Rozpočtové opatření č. 1 dle přílohy z důvodu přeúčtování na nové položky a paragrafy a poskytnutí dotace na volby konané ve dnech 28. a 29. 5. 2010.
 
 
Usnesení č. 7/02/10
Zastupitelstvo obce Barchov
vzalo na vědomí :
-          informaci starosty o konání hasičské soutěže „Barchovská kombinace o pohár starosty obce“ konané dne 15.5.2010 – obec zakoupila poháry pro družstva umístěná na 1. – 3. místě
-          informaci starosty o přípravě voleb do Parlamentu ČR ve dnech 28. a 29.5.2010
-          informaci o zajištění svozu nebezpečných odpadů – sobota 26.6.2010 přemístění kontejnerů ze sběrného dvoru u Kuklínek na sběrný dvůr za obecním úřadem (přemístění bude provedeno do 15.6.2010)
doporučilo:
-          písemným dopisem vyzvat dlouholetého nájemce kulturního domu, aby vystěhoval své zařízení z kulturního domu (zodpovídá – starosta)
     
 
V Barchově dne 25.5.2010
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Novotný M.                           člen zastupitelstva      .......................................
Tomeš  M                               člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: