Usnesení ze dne 2.10.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
z 5. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008,
konaného dne 2.10.2008 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/05/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Vzalo na vědomí:
Zprávu o hospodaření obce k 31.8.2008 a
Projednalo a schválilo (7:0:0)
Rozpočtové opatření č. 3 – dotace na volby ve výši 30.000,- Kč.

Usnesení č. 2/05/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí :
Zprávu starosty:
- o kolaudaci na stavbu komunikace a veřejného osvětlení na sídlišti Palouk
- o podpisu smlouvy o pojištění obecního majetku a odpovědnosti
- o jednání ohledně možnosti řešení dopravního omezení v části obce (hlavní silnice od Barchůvku na Zvíkov
- o podání žádosti o dotaci z Programu obnovy venkova na akci „Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních prvků dětského hřiště a výsadba dřevin“.

Usnesení č. 3/05/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo (7:0:0)
a/ uzavření smlouvy o budoucí smlouvě kupní s budoucími kupujícími (Vosáhlo, Praunová) na odprodej části parc.č. 52/14 a 52/18 v k.ú. Barchov, jejichž výměra bude stanovena geometrickým plánem a kupní smlouva bude uzavřena do jednoho měsíce od předložení pravomocného kolaudačního rozhodnutí na stavbu rodinného domu na parc.č. 52/33 a 52/17 v k.ú. Barchov.
b/ prodej parcely č. 52/35 v k.ú. Barchov o výměře 44 m2 (oddělené geom. plánem z parc.č. 52/28) manželům Hájkovým za cenu 30,- Kč/m2 s tím, že náklady spojené s převodem nemovitosti uhradí kupující.

Usnesení č. 4/05/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (7:0:0)
uzavření smlouvy o pronájmu KD Barchov s nájemcem p. Šimlem na období od 2.10.2008 do 30.4.2009.

Usnesení č. 5/05/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí :
Zprávu předsedy kontrolního výboru a předsedy finančního výboru o výsledcích provedených kontrol.

Usnesení č. 6/05/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo (7:0:0):
provedení úpravy zeleně na křižovatce u domu čp. 84 a čp. 81, v parčíku na parc.č. 49 a u rybníku Tahounek.

V Barchově dne 9.10.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Kalman M. člen zastupitelstva .......................................
Tomeš M. člen zastupitelstva .......................................
Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................






























e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: