Usnesení ze dne 19. 11. 2009

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 6. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2009,
konaného dne 19.11.2009 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
 
Usnesení č. 1/06/09
Zastupitelstvo obce:
Vzalo na vědomí :
Zprávu starosty o plnění rozpočtových příjmů a výdajů k 31.10.2009.
 
Usnesení č. 2/06-1/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
schválilo (6:0:0)
Žádost vlastníků domů čp. 33, 34, 83 a 96 o vykoupení části jejich pozemků, které jsou zatíženy inženýrskými sítěmi a jsou veřejně přístupné. Dle GP z roku 1984 měly být součástí silnice poz.parc.č. 717/1 v k.ú. Barchov, ale Královéhradecký kraj nemá v současné době zájem pozemky vykoupit. Zastupitelstvo schválilo vykoupení pozemků obcí za cenu 35 Kč/m2 s tím, že náklady spojené se zpracováním smlouvy a s návrhem vkladu do katastru uhradí obec. Jedná se o části pozemků dle GP č. 995-476-3-502 z 19.1.1984:
- výměru 11 m2 ozn.v GP pod písm. „f“ z p.č. 123 (LV 213 - Rez)
- výměru 20 m2 ozn. v GP pod písm. „g“ ze stp.č. 36 (LV 213- Rez)
- výměru 52 m2 ozn.v GP pod písm. „b“ z původní stp.č. 87 nyní stp.č. 87/1 ( LV 106-
   Bažantová)
- výměru 16 m2 ozn. v GP pod písm. „a“ z p.č. 122/3 (LV 106 - Bažantová)
- výměru 97 m2 ozn.v GP pod písm. „c“ z původní p. č. 126 nyní p.č. 126/1 (LV 57 –
 Pozlerová, Vlachá)
- výměru 17 m2 ozn. v GP pod písm. „d“ ze stp.č. 35 ( LV 161- Pozler k ½, Pozlerová k ¾)
                           
 
Usnesení č. 2/06-2/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
schválilo  : (6:0:0)
záměr obce prodat poz. parc.č. 30/1 o výměře 123 m2 za cenu 1 Kč/m2 paní Janě Štěrbové čp. 20. Cena byla schválena s ohledem na žádost pí Štěrbové o majetkové vypořádání z let minulého režimu (r. 1983), kdy jí a jejímu manželovi byla  Místním národním výborem v Barchově nabídnuta parcela č. 30/1 jako náhrada za přenechání dvou částí jejich stp.č. 22 o celkové výměře 119 m2 , a to části pro novou stavební parcelu (nyní p.č. 30/2) a části pro rozšíření místní komunikace (p.č. 678/1).
 
Usnesení č. 3/06/09
Zastupitelstvo obce Barchov  
Vzalo na vědomí:
Ke zveřejněnému záměru obce č. 5/09:
-          uzavření nájemní smlouvy s p. Šimlem na pronájem KD dle usnesení zastupitelstva č. 2/05-3/09.
-          žádost p. Václava Tomka o pronájem klubovny v KD s tím, že podmínky budou ještě projednány a schváleny  zastupitelstvem.
 
Usnesení č. 4/06/09
Zastupitelstvo obce Barchov  
Vzalo na vědomí :
-          zprávu starosty o činnosti zastupitelstva od minulého zasedání
-          oprava a umístění stožárů budou prováděny na náklady stavebníka (ČEZ).
 
Usnesení č. 5/06/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (6:0:0)
-          zakoupení osvětlení na vánoční stromek, 2 ks vývěsek – úřední deska, nového oblečení na Mikuláše a anděla, balíčků pro děti do 12 let.
 
Usnesení č. 6/06/09
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí:
příkaz starosty k provedení inventarizace majetku včetně harmonogramu, proškolení a jmenování inventarizační komise.
 
 
V Barchově dne 24.11.2009
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Zima M.                                  člen zastupitelstva      .......................................
Novotný M.                                       člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: