Usnesení ze dne 19.08.2010

 

Obec Barchov
USNESENÍ
z 4. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2010,
konaného dne 19.8.2010 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)
 
Usnesení č. 1/04/10
Zastupitelstvo obce po projednání:
Schválilo: (6:0:0)
Rozpočtové opatření č. 3 – přidělení dotace na zpracování projektové dokumentace   + 250 000 Kč.
 
Usnesení č. 2/04/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 
- schválilo: (6:0:0)
vyhodnocení veřejné zakázky malého rozsahu na zpracovatele projektové dokumentace „Barchov – kanalizace a čištění odpadních vod“ a výběr nejvýhodnější nabídky
 - pověřilo starostu:
podpisem smlouvy o dílo s vybranou firmou.
 
Usnesení č. 3/04/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
Schválilo (6:0:0):
Podání nové žádosti o dotace na „Víceúčelový sportovní areál Barchov – 2. etapa“ z Programu rozvoje venkova, opatření Realizace místní rozvojové strategie, když první žádost obce ze dne 3.5.2010 byla vyřazena z evidence pro nesplnění podmínek dotace.
 
Usnesení č. 4/04/10
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  
schválilo : (6:0:0)
Podání žádosti Krajskému úřadu Královéhradeckého kraje o prodloužení termínu pro dokončení projektové dokumentace s názvem „Barchov – kanalizace a čištění odpadních vod“ do 31.12.2011.
 
Usnesení č. 5//04/10
Zastupitelstvo obce Barchov    
a/ schválilo (6:0:0):
Nákup dvou kusů pracovních stejnokrojů pro členy JSDH Barchov.
b/ - ruší – usn. č. 1-b/01/10 v části týkající se ceny pozemků v lokalitě „U Františka“
       pro uzavírání smlouvy o smlouvě budoucí kupní ve výši 100 Kč/m2,
-          schválilo pro lokalitu „U Františka“ cenu 210 Kč/m2 s tím, že náklady spojené
c/ vzalo na vědomí zprávu předsedy kontrolního výboru a finančního výboru.
 
 
V Barchově dne 26.8.2010
 
Zapsala:          J. Haldová                              zapisovatelka              ………………………..
Ověřili:            Tomeš M.                                člen zastupitelstva       ......................................
Novotný M.                           člen zastupitelstva      .......................................
 
Mgr. Ladislav Vlachý                                    starosta                       ………………………...
 
 
 
 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: