Usnesení ze dne 19.02.2009

Obec Barchov
USNESENÍ
ze 1. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2009,
konaného dne 19.2.2009 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/01/09
Zastupitelstvo obce vzalo na vědomí informaci o hospodaření obce k 19.2.2009.

Usnesení č. 2/01/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo (5:0:0)
Rozpočet obce na rok 2009 jako vyrovnaný:
- příjmy 2.325,4 tis. Kč
- výdaje 2,325,4 tis. Kč

Usnesení č. 3/01/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo : (5:0:0)
Zprávu o podání informací za rok 2008.

Usnesení č. 4/01/09
Zastupitelstvo obce Barchov
Schválilo: (5:0:0)
Záměr obce pronajmout pozemek parc.č. 52/26 v k.ú. Barchov.

Usnesení č. 5/01/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo : (5:0:0)
Podání žádosti o zavedení místního pracoviště Czech POINT s využitím dotace ze strukturálních fondů EU.

Usnesení č. 6/01/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Pověřilo starostu : (5:0:0)
Vyhlášením poptávkového řízení na realizaci akce „Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních prvků dětského hřiště a výsadba dřevin“. Osloveny budou tři firmy.

Usnesení č. 7/01/09
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Pověřilo starostu : (5:0:0)
K jednání s vlastníky pozemků, které budou dotčeny budoucí výstavbou dočišťovacích nádrží v případě získání dotace na jejich výstavbu. S vlastníky bude uzavírána smlouva o budoucí smlouvě kupní a v případě získání dotace na výstavbu bude uzavřena kupní smlouva.


V Barchově dne 26.2.2009

Zapsala: Mgr. Ladislav Vlachý – zapisovatel ………………………..
Ověřili: Novotný M. člen zastupitelstva .......................................
Hanuš M. člen zastupitelstva .......................................e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: