Usnesení ze dne 14.4.2009

Obec Barchov

USNESENÍ

z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov  v roce 2009,

konaného dne 14.4.2009 od 18.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu

hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

 

 

Usnesení č. 1/02/09

Zastupitelstvo obce:

-  vzalo na vědomí informaci o hospodaření obce k 31.3.2009 a zprávu starosty o bezúplatném převzetí majetku pro JPO Barchov pro účely požární ochrany.

 

Usnesení č. 2/02/09

Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 

Schválilo (7:0:0)

Závěrečný účet obce Barchov za rok 2008 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce Barchov bez výhrad.

 

Usnesení č. 3/03/09

Zastupitelstvo obce Barchov  po projednání  

Odložilo  : (7:0:0)

Schválení pronájmu obecních pozemků parc.č. 52/20, 57/4 a části 52/27 v k.ú. Barchov do příštího zasedání.  

 

Usnesení č. 4/02/09

Zastupitelstvo obce Barchov po projednání  

Schválilo: (7:0:0) 

Zastupitelstvo v rámci poptávkového řízení rozhodlo o výběru firmy Zdeněk Česák – EPROM Nový Bydžov na realizaci akce „Osvětlení víceúčelového hřiště, doplnění herních prvků dětského hřiště a výsadba dřevin“ a pověřilo starostu podpisem smlouvy o dílo na realizaci této zakázky.

 

Usnesení č. 5/02/09

Zastupitelstvo obce Barchov  

Schválilo : (7:0:0)

Vyhlášení poptávkového řízení na provedení rekonstrukčních prací na sociálním zařízení v KD Barchov.

 

Usnesení č. 6/02/09

Zastupitelstvo obce Barchov po projednání 

Schválilo : (7:0:0)

Záměr obce prodat část pozemku parc.č. 518/2 v k.ú. Barchov s tím, že přesná část bude určena geometrickým oddělovacím plánem, pozemek bude vytyčen v terénu a veškeré náklady spojené s prodejem uhradí zájemce o pozemek.

 

 

V Barchově dne 16.4.2009

 

Zapsala:           J. Haldová                  zapisovatelka               ………………………..

Ověřili:             Zima M.                     člen zastupitelstva         .......................................

Tomeš M.                  člen zastupitelstva         .......................................

 

Mgr. Ladislav Vlachý                          starosta                        ………………………...

 

e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: