Usnesení ze dne 10.4.2008

Obec Barchov
USNESENÍ
z 2. veřejného zasedání obecního zastupitelstva obce Barchov v roce 2008 ,
konaného dne 10.4.2008 od 19.00 hod v zasedací místnosti obecního úřadu
hlasování (pro, proti, zdrželo se hlasování)

Usnesení č. 1/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Projednalo
Závěrečný účet obce Barchov za rok 2007 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření
a vyslovilo souhlas s celoročním hospodařením obce Barchov bez výhrad. (7:0:0)

Usnesení č. 2/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Vzalo na vědomí :
Zprávu starosty o hospodaření obce Barchov k 31.3.2008.

Usnesení č. 3/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
Schválilo: (7:0:0)
- podání žádosti o poskytnutí finanční podpory Královéhradeckého kraje z programu „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 EO“.
Vzalo na vědomí:
- informaci starosty ohledně dotačního programu 8TI Barchov
- informaci o jednání o možnosti vyhodnocení pojistných rizik, popř. návrhu na uzavření nových pojistných smluv obce.

Usnesení č. 4/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Projednalo žádosti a:
- schválilo: (7:0:0) žádost Spartaku Kosičky o poskytnutí příspěvku 10.000,- Kč na činnost mládežnického fotbalu na základě uzavřené smlouvy,
- neschválilo (7:0:0) žádost pana Jiřího Orta o odkoupení části pozemku parc.č. 678/8 v k.ú. Barchov
- schválilo (7:0:0) záměr obce pronajmout nebytové prostoru Kulturního domu čp. 92 v Barchově

Usnesení č. 5/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (6:1:0)
prodej pozemku parc.č. 40 – ostatní plocha – o výměře 494 m2 v k.ú. Barchov za cenu 30 Kč/m2 s tím, že kupující Vasyl Moysh uhradí náklady spojené s uzavřením kupní smlouvy, poplatek za návrh vkladu do katastru nemovitostí a na své náklady provede geometrické zaměření hranic pozemku.

Usnesení č. 6/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov po projednání
schválilo: (7:0:0)
zřízení Jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Barchov jako organizační složky obce, a to na základě zřizovací listiny s účinností od 10.4.2008.

Usnesení č. 7/02/08
Zastupitelstvo obce Barchov
Projednalo :
Žádost společnosti VAK HK, a.s. o projednání a schválení nepeněžitého vkladu „vodovodu Barchov„ do základního kapitálu společnosti VAK HK, a.s. a rozhodnutí odložilo.
Schválilo (7:0:0)
Uzavření Dohody o partnerství mezi Obcí Barchov a Společnou CIDLINOU, o.s. a Nájemní smlouvy mezi oběma subjekty na užívání parc.č. 93/16 v k.ú. Barchov za účelem realizace odpočinkového místa za podmínky přidělení dotace na tento projekt.

V Barchově dne 18.4.2008

Zapsala: Jaroslava Haldová místostarostka .......................................
Ověřili: Kalman M. člen zastupitelstva .......................................
Hanuš M. člen zastupitelstva .......................................
Mgr. Ladislav Vlachý starosta .......................................


e - podatelna

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
724 184 490 - starosta - Mgr. Ladislav Vlachý
777 139 025 - místostarosta  - Ing. Veronika Rezová

E-mail: