Projekt kanalizace Barchov

              Projekt kanalizace Barchov.
Obec získala v roce 2018 dotaci Královéhradeckého kraje na zhotovení projektové dokumentace kanalizace Barchov ve výši 164 000 Kč. Celková řástka za provedenou projektovou dokumentaci je 300 000 Kč. Jedná se o zpracování projektových dokumentací k územnímu řízení, ke stavebnímu řízení i k provádění stavby a to na plánované vybudování jednotné kanalizační sítě v obci Barchov. Tato kanalizační síť se plánuje zaústit do nyní rovněž plánovaných (letos již začne jejich vlastní realizace) biologických dočišťovacích nádrží, které budou umístěny v blízkosti jižního okraje obce Barchov. Realizací této stavby by došlo ke zlepšení životního prostředí v obci Barchov, jelikož by splaškové odpadní vody z celého řešeného území byly poté likvidovány výrazně ekologičtějším způsobem než je ten současný a dále by došlo k vytvoření lepších podmínek pro další rozvoj obce Barchov (odpadnutí části problémů s vydáváním stavebních povolení k výstavbě nových rodinných domů, popř. i staveb občanské vybavenosti).

e - podatelna

Biologické dočišťování nádrže Barchov
a
Dostavba kanalizace Barchov
Realizovány za finanční podpory Královéhradeckého kraje

Obec Barchov na mapě ČR

Adresa obecního úřadu

 

Obec Barchov
Barchov 62
504 01 Nový Bydžov

Telefon:
495 444 238
724 184 490 - starosta

E-mail: